Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes periòdiques de mostreig. També apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; els allotjaments infantils i juvenils; les piscines d’ús públic; els establiments i serveis plaguicides, i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació i tramitem el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) al municipi de Barcelona.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Materials divulgatius

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

Informes

Qualitat de l’aire. Informe 2020

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l'aire. 1r informe 2020

Impacte en salut de l'episodi PM10. Febrer i març 2021

Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Model de consentiment informat Pírcing

Multimèdia

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19