Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’avalua de la qualitat de l’aire a la ciutat i des de fa uns anys, també s’estima l’impacte de la contaminació sobre la salut de la població.

L’informe de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2021 descriu els nivells de contaminació de l’aire i calcula l’exposició de la població i de les escoles. A partir d’aquesta avaluació, s’estima l’impacte sobre la salut de la contaminació de l’aire i el cost econòmic associat.

L’any 2021 va estar encara molt marcat per les restriccions lligades al control de la COVID-19, el que va continuar influint de forma global en una menor mobilitat motoritzada i, per tant, en una millor qualitat de l’aire a la ciutat respecte dels anys anteriors a la pandèmia.

Cal destacar que durant l’any 2021 es van publicar les noves guies de qualitat de l’aire de l’OMS que demostren que la contaminació de l’aire és perjudicial per a la salut a uns nivells de partícules PM10 i PM2,5 i de NO2 inferiors als considerats fins ara. Tenint en compte aquestes noves guies de l’OMS, l’informe estima un impacte en salut de la contaminació de l’aire a Barcelona molt elevat i incideix en el fet que calen accions urgents per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19