Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia a la ciutat de Barcelona. La vigilància epidemiològica es defineix com la recollida sistemàtica, anàlisi, interpretació i difusió de dades relatives a malalties transmissibles de rellevància sanitària amb la finalitat d’aconseguir-ne el control de manera ràpida i efectiva.

Actualment, realitzem tasques de vigilància i control de 52 malalties de declaració obligatòria i dels brots epidèmics (Decret 203/2015, de 15 de setembre) organitzades en diferents sistemes de notificació: malalties de declaració urgent (p. ex. còlera, poliomielitis), malalties de declaració individualitzada (p. ex. tuberculosi, sífilis), malalties de declaració microbiològica (salmonel·losi, herpes zòster) i malalties amb sistemes especials de vigilància (p. ex. grip, malaltia de Creutzfeldt-Jakob).

Informes

La grip a Barcelona. Informe núm. 9 (del 26 de novembre al 02 de desembre de 2018)

Informe de la temporada gripal 2017-2018

La Tuberculosi a Barcelona, 2016

Indicadors

Butlletí SIDA 96

Butlletí SIDA 95

Butlletí SIDA 94

Materials divulgatius

Document informatiu sobre arbovirosis: dengue, chikingunya i Zika

Mosquit tigre: campanya informativa

App Atrapa el mosquit tigre

Materials de suport i referència

Notificació individualitzada de malalties de declaració obligatòria

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2018

Guia per a la prevenció i el control de la legionel·losi