Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

 

La contaminació de l’aire perjudica la salut de la població. Aquí presentem l’evolució dels nivells d’alguns contaminants de l’aire que es vigilen a la ciutat de Barcelona i que són els que més afecten a la salut:

  • El diòxid de nitrogen (NO2)
  • Les partícules PM10 (amb diàmetre inferior a 10 micres)
  • Les partícules PM2,5 (amb diàmetre inferior a 2,5 micres)

Mostrem els nivells mesurats a les estacions de la xarxa de vigilància de la ciutat. Les estacions de mesura es classifiquen segons la proximitat al trànsit en estacions de trànsit i estacions de fons.

Els nivells de cada contaminant es comparen amb el valor legal establert per la Unió Europea i amb el valor guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest últim es basa en l’evidència científica i s’entén com el nivell de protecció de la salut.   

Nivells de diòxid de nitrogen (NO2)

Nivells de partícules PM10

Nivells de partícules PM2,5

Estacions de vigilància de la contaminació atmosfèrica

Actualment, la ciutat de Barcelona disposa de 10 estacions fixes de mesurament adscrites a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica (XVPCA), que inclouen 3 estacions de trànsit i 7 estacions de fons. Set estacions tenen mesuradors automàtics que analitzen en continu i aporten dades a temps real i 3 només disposen d’equips manuals que requereixen anàlisis al laboratori. Les estacions representen les diferents situacions de qualitat de l’aire de la ciutat, amb més proximitat al trànsit (estacions de trànsit) o menys (estacions de fons). En cap cas les estacions representen la qualitat de l’aire del barri o districte on estan situades. 

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona

Qualitat de l'aire, qüestió de salut!

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població