Proveïdors i perfil del contractant

En aquest perfil de contractant trobareu, la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d’obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000€ (IVA exclòs) i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000€ (IVA exclòs).

Nota:

El nostre període mitjà de pagament es publica periòdicament al web del Departament de la vicepresidencia i d’economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Polítiques transversals de l’Agència de Salut Pública de Barcelona: