Espais i processos participatius

Els serveis que presta l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) responen al que ha de fer segons les normes vigents, o als encàrrecs que li han formulat les institucions que la van crear i la financen, que designen els seus representants en la Junta de govern.
Per tant l’activitat de l’ASPB no dóna lloc a espais de participació propis, tot i que els processos participatius que es produeixen a la ciutat o en els districtes i barris en que s’organitza l’activitat dels serveis municipals poden comportar encàrrecs per als seus serveis.
Altrament, l’ASPB participa en els Consells de Salut participatius que funcionen als districtes.

 

Dret d’accés a la informació pública

L’activitat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es fa pública mitjançant les memòries d’activitat que es fan anualment, i que s’editen i difonen i estan presents al web, accessibles a la ciutadania. Contenen informació detallada sobre la seva estructura i organització, els recursos de que ha disposat, els serveis que ha realitzat, i indicadors de la seva activitat i de la seva efectivitat i qualitat.

Molts dels serveis de l’ASPB que monitoren problemes de salut concrets realitzen informes detallats de la seva activitat, que periòdicament es fan públics al web. Entre altres cal destacar els referits a:

  • Estadístiques vitals (mortalitat i natalitat).
  • Tuberculosi, SIDA i VIH, grip, altres malalties transmissibles i brots.
  • Enquestes de salut a adolescents escolaritzats i a població general.
  • Drogodependències (inicis de tractament, defuncions per sobredosi…).
  • Qualitat de l’aire (contaminació atmosfèrica).
  • Qualitat de l’aigua de consum i del medi hídric.
  • Qualitat sanitària dels aliments.

Cada any els serveis de l’ASPB compilen un informe sobre l’estat de salut de la ciutat, que es presenta a l’Ajuntament, a la premsa, i s’edita i es fa públic al web. Se’n fan també annexes detallats per a cada districte.

En tot cas, qualsevol persona física més gran de 16 anys, o jurídica, pot presentar una sol•licitud per exercir el seu dret d’accés a la informació pública. Per tal de fer-ho, ha de presentar el corresponent formulari de sol•licitud signat a través dels següents canals: