Qualitat de l’aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Informes

Qualitat de l'aire. Informe 2017

Impacte en salut de l'episodi PM10. 25 Abril 18

Avaluació de la Qualitat de l'aire al barri de la Marina

Materials divulgatius

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població

Els contaminants de l'aire dins el nostre cos

Qualitat de l'aire, qüestió de salut!