Qualitat de l’aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Materials divulgatius

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Informes

Qualitat de l’aire. Informe 2020

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l'aire. 1r informe 2020

Impacte en salut de l'episodi PM10. Febrer i març 2021

Multimèdia

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

Informe mensual qualitat de l'aire 2020