Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Vulnerabilitat als efectes de la calor en la mortalitat a la ciutat de Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat un web en què s’examinen els patrons geogràfics de diferents indicadors climàtics a la ciutat i l’associació entre calor i mortalitat i el seu impacte per als 73 barris de Barcelona.

Nombrosos estudis han demostrat que la calor ambiental i les onades de calor suposen un risc per a la salut de les persones i poden acabar produint la mort.

A Barcelona, en un estudi anterior, es va estimar que, en el període 1992-2015, les temperatures extremes van produir més de 3.500 morts, i el risc de mortalitat augmentava un 14% en dones i un 4% en homes quan hi havia temperatures elevades.

Els efectes de la calor sobre la salut són generalment desiguals i varien segons els diferents eixos de desigualtat com: l’edat, el gènere i la posició socioeconòmica, i es poden veure agreujats a les ciutats, sobretot, per l’efecte d’illa de calor i perquè aquestes concentren la majoria de la població. A més, cal tenir en compte que el context socioeconòmic i físic poden determinar l’existència de barris (o àrees) especialment vulnerables a la calor.

En el context actual d’escalfament global, i en un escenari sense adaptació, s’espera que augmentin els riscos per a la salut relacionats amb la calor, fet que suposa un greu problema de salut pública.

Així, el web Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB) de l’ASPB pretén ser una eina interactiva per a l’estudi de:

  1. Indicadors climàtics, obtinguts a partir del model de clima urbà UrbClim.
  2. Indicadors de vulnerabilitat als efectes de la calor en la mortalitat, segons sexe, edat i nivell d’estudis.
  3. Indicadors urbans tant de context físic com socioeconòmic que puguin comportar un efecte modificador de la vulnerabilitat als efectes de la calor en la mortalitat.

L’àmbit d’estudi és la ciutat de Barcelona, principalment, durant el període 1987-2016 i també s’han considerat diferents projeccions (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100) segons dos escenaris d’emissions (RCP4.5 i RCP8.5). La distribució geogràfica dels diferents indicadors es mostra utilitzant com a unitat d’anàlisi els 73 barris de la ciutat, tot i que els indicadors climàtics també s’han representat mitjançant una quadrícula o ràster amb resolució de 100 metres. Per a més informació s’aconsella consultar l’apartat de metodologia del web.

Web Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

Aquest web es troba en constant desenvolupament i es fruit d’una primera versió (https://aspb.shinyapps.io/climate-fit-city/) realitzada a partir de la col.laboració entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL), en el marc del projecte europeu Climate-fit.city (https://climate-fit.city).

Documents relacionats

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona