Contaminació atmosfèrica per Ozó

L’ozó (O3) és un contaminant secundari molt reactiu i oxidant que es forma a partir de reaccions fotoquímiques on hi participen els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Els nivells d’ozó a la ciutat s’incrementen durant l’època d’estiu degut a la major insolació i especialment els caps de setmana, quan baixen les emissions del trànsit.

Pronòstic cap de setmana

Previsió del 10 i 11 de setembre del 2022

Superacions dels llindars d’avís d’ozó a la ciutat 2021

Aquesta informació es pot trobar a: