Gestió econòmica i administrativa

Pressupost

Gestió patrimonial: bens immobles [PDF]

Contractació

Relació de convenis vigents [PDF]
(no inclou els de formació per estudiants en pràctiques o residents)