Introducció

Per assolir un benestar físic, mental i social complet, un individu o grup ha de ser capaç d’identificar i dur a terme les seves aspiracions, satisfer les seves necessitats i canviar d’entorn o adaptar-s’hi. Des d’aquesta perspectiva, la salut és un concepte positiu que posa l’èmfasi en els recursos personals i socials, així com en les capacitats físiques. En aquest sentit, la promoció de la salut pretén facilitar a les persones el control i la millora de la seva salut i els factors que la determinen.

Tot i que amb freqüència la promoció de la salut s’ha identificat exclusivament amb l’educació i el màrqueting social per canviar conductes poc saludables, l’abast és molt més ampli i aborda prerequisits de la salut com els ingressos, l’habitatge, l’accés a una alimentació suficient i equilibrada i les condicions de treball i d’ocupació. Per tant, la promoció de la salut no és només una responsabilitat del sector sanitari, sinó que implica altres sectors.

Materials divulgatius

Vacunació antigripal. Preguntes i respostes

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Aliments proteics vegetals

Informes

Menjadors escolars més sans i sostenibles, avaluació final pilot

Menjadors escolars més sans i sostenibles, guia de transformació

La salut sexual i reproductiva 2019

Materials de suport i referència

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

El trastorn d’acumulació. Una perspectiva de salut pública

MEMSS. Seminari Web: Formació a professorat/direcció

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022

Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022. Marc conceptual

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Menjadors escolars més sans i sostenibles

ENS FEM GRANS. Informació del programa

Multimèdia

Sexe i COVID-19, preguntes i respostes

Vacuna contra la COVID-19, preguntas y respuestas

Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes