Introducció

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es va crear l’any 1887. Al llarg dels anys ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats de la salut pública a la ciutat, i l’any 2003 va experimentar una gran transformació amb la integració dels recursos humans i materials del Laboratori de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.

El Laboratori contribueix a la identificació i control de problemes de salut pública a la comunitat mitjançant el suport analític als programes de vigilància de la seguretat alimentària i medioambiental, de vigilància epidemiològica i de control de les malalties infeccioses que realitzen altres serveis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i del Departament de Salut de la Generalitat.

Actualment al Laboratori disposem de més de 1.000 paràmetres analítics de referència emparats per l’acreditació ISO 17025:2005, atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). La moderna instrumentació i el fet de tenir l’abast d’acreditació flexible fan que puguem donar resposta a problemes emergents derivats del control de la seguretat alimentària que porten a terme les diferents administracions públiques.

L’ oferta analítica del Laboratori també està disponible, d’una banda, a persones particulars, i de l’altra, a empreses i indústries agroalimentàries i a laboratoris públics i privats que vulguin assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes d’acord amb la legislació alimentària vigent.

Totes les activitats analítiques que realitza el Laboratori es regeixen pel criteri tècnic, garantint la seva imparcialitat, independència i integritat. De la mateixa manera, el Laboratori es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació que es derivi d’aquestes activitats.

Materials divulgatius

Nota informativa 21-05. Determinació de citrinina en suplements alimentosos

Nota informativa 21-06. Determinació de Glifosat i AMPA en aigües

Nota informativa 21-04. Determinació d’àcid Erúcic en aliments

Informes

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori

Informe de la encuesta de satisfacción de clientes del Laboratorio

Materials de suport i referència

Cartera de serveis analítics. Laboratori. Juliol 2021

LPE (Llista pública de residus de plaguicides en aliments) Ed.53

LEBA (Llista d’assaig sota acreditació) Ed.49

Multimèdia

Proves de detecció de la COVID-19: Preguntes i respostes