Acreditació ENAC i altres reconeixements

Acreditació ENAC

Al Laboratori hem rebut l’acreditació en diferents assaigs químics i microbiològics en relació amb els productes agroalimentaris i mediambientals emparats per l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acord amb els criteris de la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Periòdicament actualitzem l’abast d’acreditació del Laboratori amb els nous assaigs acreditats.

Presentem les llistes públiques d’assaigs (LPE, LEBA) per a l’aplicació de l’abast flexible segons les notes tècniques NT18 i 19 de l’ENAC. L’ abast flexible permet donar resposta a noves determinacions de contaminants, additius i plaguicides en totes aquelles mostres que compleixen els criteris de qualitat establerts.

Altres reconeixements

El Laboratori també està inclòs en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número LSAA-089-96.

Materials de suport i referència

Llista pública de residus de plaguicides en aliments (LPE). Edició 60

Llista d’assaig sota acreditació (LEBA). Edició 57

Anexo Técnico de ENAC. Revisión 40