Avis legal

1. Informació General

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona amb CIF núm. P-5890009 i domicili a Pl Lesseps 1, 08023 Barcelona, Catalunya, Espanya, és un organisme autònom creat pel Consorci Sanitari de Barcelona en virtut del que disposa la Llei de la Carta Municipal de Barcelona i com a fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L’ Anunci de la seva creació i els seus Estatuts són publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de novembre de 2002.

El seu telèfon és +34 93 238 4545, i el seu fax central +34 93 217 3197.

El Responsable o col·laborador mèdic de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és:
Maribel Pasarín Rua
Núm. de col·legiat: 24854
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

2. Objecte

La present pàgina web (https://www.aspb.cat), propietat de l’ AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (en endavant, ASPB), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment de la ciutat de Barcelona, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquest ens.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal. L’ ASPB es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

3. Accés a la web

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, l’ ASPB informa que no és responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, l’ ASPB es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas l’ ASPB es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D’altra banda, l’accés a determinats serveis és exclusiu per a determinats professionals o titulars d’establiments, per als quals són requisits l’acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l’ ASPB posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de l’ ASPB que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l’ ASPB o de tercers, en el seu cas.

L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, l’ ASPB l’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que l’ ASPB no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

5. Continguts
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari per l’ ASPB com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. L’ASPB posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. La responsabilitat de la supervisió dels seus continguts sanitaris correspon a l’equip de direcció.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

6. Enllaços de tercers a la pàgina web de l’ ASPB

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de l’ ASPB no haurà d’obtenir prèvia autorització per a fer-ho, però s’agrairà que ho faci saber, preferiblement per mail. Això però, haurà de complir les següents obligacions:

 • Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’ ASPB, el seu personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional del món de la salut pública a tot el territori de l’Estat.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l’ASPB dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per l’ASPB.
7. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts (d’ara endavant, els ‘Continguts’) de la pàgina web són propietat intel•lectual de l’ASPB o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms de programes o dependències, o signes distintius són titularitat exclusiva de l’ ASPB o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de l’ ASPB o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present pàgina web.

No obstant això anterior, l’ Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Es permet la utilització de la informació inclosa a la web sempre que se’n citi la procedència, que en el cas de la que estigui continguda en publicacions o documents de l’ASPB inclosos al web haurà de citar-los expressament.

9. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’ Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’ ASPB pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

 • 9.1. Accés a la Pàgina web
  L’ ASPB no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 • 9.2. Protecció de dades personals
  L’ ASPB garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu i la llei 3/2018 de Protecció de dades Personals (en endavant LOPD). L’ASPB posa a disposició dels usuaris informació de privadesa detallada.
 • 9.3. De la qualitat del servei
  L’accés al Portal no implica l’obligació per part de l’ASPB de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
  L’ ASPB no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 • 9.4. Dels Continguts
  L’ ASPB no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.
 • 9.5. Dels enllaços o links
  El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, ASPB actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.
  En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a ASPB, d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
  L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’ASPB amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
  L’ASPB no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’ASPB.
10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i l’ ASPB acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.