Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents:

• Vigilància i control de múrids i artròpodes a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
• Control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
• Vigilància i control de mosquits
• Vigilància de plagues en arxius municipals
• Vigilància i control de plagues en mercats municipals

En aquests programes de vigilància i control de plagues emprem una metodologia que es fonamenta en el concepte del control integrat.

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic, i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Materials divulgatius

Activitat del mosquit tigre a Barcelona. Mapa 2019-2020

Alerta amb el mosquit tigre!

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber

Informes

Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya

Materials de suport i referència

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

Multimèdia

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2020