Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)


 

El tràmit d’inscripció al ROESP està regulat per l’Ordre SCO/3269/2006 i pel Decret 149/1997.

Aquesta informació es pot trobar a: