Gestió de serveis

De les declaracions de missió i visió s’evidencia el paper central que la millora de la qualitat i l’assoliment de l’excel·lència tenen a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Per aconseguir-ho, la qualitat organitzativa i institucional s’ha de desenvolupar mitjançant sistemes de funcionament quotidià de l’organització, que permetin mesurar, avaluar, assegurar i millorar la qualitat. La concreció es resumeix en els següents punts bàsics que configuren aquesta política de qualitat.

L’ASPB en la seva actuació s’orienta cap a la satisfacció dels ciutadans de Barcelona, als quals considerem com a clients. Això implica que cal el coneixement explícit de les seves necessitats i expectatives. Per assolir aquesta satisfacció cal la millora contínua dels nostres processos, per a produir la nostra cartera de serveis amb la major qualitat. La nostra acció es fonamenta en la transparència i la participació, la satisfacció i el creixement laboral del nostre personal i en l’efectivitat i l’eficiència dels nostres serveis. Totes les persones integrants de l’ASPB mantenen una actitud permanent de millora dels nostres productes i serveis, que s’avaluen periòdicament. La Gerència i el Comitè de Direcció es constitueixen en màxims responsables i garants d’aquesta política de qualitat, en considerar-la com a objectiu institucional integrat plenament en el sistema de gestió global de l’organització, i proporcionen els recursos humans, econòmics i tècnics per a assegurar-ne el compliment.