Salut mental en adolescents a Barcelona

La població adolescent ha estat un grup especialment vulnerable als efectes de la pandèmia en la seva salut mental. La COVID-19 va suposar una ruptura dels seus espais de socialització i oci amb el seu grup d’iguals, elements fonamentals pel seu desenvolupament físic i social en aquesta etapa vital.

Les dades de l’enquesta FRESC 2021 constaten un empitjorament de la salut mental en aquesta població, amb un 20% de les noies (10,4% al 2.106) i un 11% dels nois (7,9% al 2.016) amb risc de mala salut mental, observant-se desigualtats. S’observen pitjors indicadors de salut mental en les noies, especialment, als barris de nivell socioeconòmic desfavorit. Per exemple: un 42,9% de les noies declaren malestar emocional respecte al 20,9% dels nois. A més, aquests indicadors són pitjors en les noies nascudes a països estrangers i també es veu un gradient a mesura que augmenta l’edat.

Per abordar la salut mental de la població adolescent és important realitzar accions dirigides: a la vigilància de la salut mental i els seus determinats, a la promoció de la salut mental juntament amb polítiques que incideixin sobre les condicions de vida; a la seva atenció i cura en serveis d’atenció primària i d’atenció especialitzada; i a combatre l’estigma associat.

Documents relacionats

Infografia Salut mental en adolescents a Barcelona (FRESC 2021)

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

Factors de Risc en Estudiants de Secundària