Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona

L’ASPB avalua els menús de les escoles d’educació infantil, primària i secundària de Barcelona ciutat que disposen de servei de menjador, i participen en el Programa de revisió dels Menús Escolars (PreME). L’objectiu d’aquest informe és presentar els resultats de les revisions de les programacions dels menús escolars realitzades durant el curs 2022-2023, així com la percepció per part dels centres educatius de la utilitat dels informes d’avaluació lliurats des de l’ASPB i els canvis aplicats a les programacions arran dels suggeriments de millora proposats.

Aquesta informació es pot trobar a: