Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Aquesta eina permet consultar els nivells de contaminació de l’aire a la ciutat per a cada tram de carrer. Les dades mostren l’exposició anual a partícules PM10, partícules PM2,5 i NO2, els principals contaminants que afecten a salut dels veïns i veïnes de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona elaboren anualment els mapes de qualitat de l’aire de la ciutat, a partir del model d’immissions de l’Ajuntament de Barcelona i de les mesures reals de la xarxa de vigilància, de la unitat mòbil de control atmosfèric i de campanyes amb difusors passius de NO2.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona