Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Aquesta nova eina permet consultar els nivells de contaminació de l’aire a la ciutat per a cada tram de carrer. Les dades mostren l’exposició anual a partícules PM10 i a NO2, dos dels principals contaminants que afecten a la salut dels veïns i veïnes de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona han elaborat conjuntament els Mapes de dades ambientals de qualitat de l’aire de la ciutat. A partir del model d’immissions de l’Ajuntament de Barcelona i de les mesures reals de la xarxa de vigilància, de la unitat mòbil de control atmosfèric i de campanyes amb difusors passius de NO2, s’ha elaborat per primera vegada un mapa d’alta resolució de la contaminació atmosfèrica per a NO2 i partícules PM10 per cadascun dels trams de carrer de la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Avaluació de la qualitat de l'aire a Barcelona