Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública

09/01/2020 -

Un estudi dut a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a partir de les dades de l’enquesta de Factors de Risc en l’Escola Secundària (FRESC) de 2016 i de L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016/17, estima que la violència masclista en l’àmbit de la parella és un problema que afecta aproximadament a 47.000 joves d’entre 13 i 19 anys d’edat, i 34.000 dones majors de 19 anys de la ciutat de Barcelona.

El document constata que la violència masclista en l’àmbit de la parella, presenta un clar patró de desigualtat, sent més freqüent en les dones dels grups socioeconòmics més desfavorits, les que presenten diversitat funcional o les dones migrants provinents de països desfavorits.
L’anàlisi també mostra que les dones que declaren haver patit violència masclista en l’àmbit de la parella presenten pitjors indicadors de salut: pitjor salut percebuda, major freqüència de malestar psicològic i de malestar emocional que les que no han patit violència masclista en l’àmbit de la parella.
Donada la magnitud del problema, l’impacte en la salut de les dones i de les seves famílies, es fa necessari dissenyar i implementar intervencions eficaces basades en l’evidència per prevenir la violència masclista en l’àmbit de la parella a Barcelona.

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública:
marc conceptual [PDF]

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública:
anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona [PDF]