Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona

La violència masclista en l’àmbit de la parella és un problema que afecta aproximadament a 47.000 joves entre 13 i 19 anys d’edat, i a 34.000 dones majors de 19 anys de la ciutat de Barcelona.
La violència masclista en l’ambit de la parella, presenta un clar patró de desigualtat, sent més freqüent en les dones dels grups socials més desfavorits com ara les dones de classe social manual, les que presenten diversitat funcional o les dones migrants provinents de països desfavorits.
També les dones que declaren haver patit violència masclista en l’àmbit de la parella presenten pitjors indicadors de salut: pitjor salut percebuda, major freqüència de malestar psicològic i de malestar emocional que les que no han patit violència masclista en l’èmbit de la parella.
Donada la magnitud del problema, l’impacte en la salut de les dones i de les seves famílies, es fa necessari dissenyar i implementar intervencions eficaces basades en l’evidència per reduir la violència masclista en l’èmbit de la parella a Barcelona.


Llicència de Creative Commons
“Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona”
de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/11/ASPB_analisi-situacio-violencia-masclista.pdf