Resultats

Plan Nacional sobre Drogas

De marxa sense entrebancs és un programa d’oci saludable iniciat l'any 2002, cofinançat pel Plan Nacional sobre Drogas i adreçat a adolescents i joves. Els seus objectius són: promoure alternatives saludables d’oci entre els adolescents i joves de Barcelona i contribuir a conscienciar dels riscos derivats ...

Introducció

La reflexió sobre la nostra praxi mitjançant la recerca aplicada, la transferència del coneixement i la formació de professionals són valors propis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Per això, integrem el concepte de “bona pràctica” en salut pública a través de la promoció de l’acció ...

Introducció

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es va crear l’any 1887. Al llarg dels anys ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats de la salut pública a la ciutat, i l’any 2003 va experimentar una gran transformació amb la integració dels recursos humans i materials del Laboratori ...

Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ens ocupem que el treball sigui una font de salut per a la ciutadania. Identifiquem les condicions de treball que poden desencadenar problemes de salut i proposem millores per prevenir-los. Per això assessorem i formem els professionals sanitaris, gestionem ...

Introducció

El medi urbà és un ecosistema que està desestructurat i no presenta l’estabilitat biològica necessària per poder-se autoregular. Per això, en ocasions una espècie pot proliferar en excés, convertir-se en una plaga i interferir negativament en les activitats humanes, ocasionant danys i generant riscos ...

Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza la vigilància i el control sanitari de les activitats i els establiments alimentaris en la ciutat de Barcelona. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin amb les condicions i requisits establerts per la normativa vigent per evitar els ...

Introducció

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Mesurem i vigilem la contaminació atmosfèrica de forma contínua i la qualitat microbiològica de les aigües i sorres de les platges de la ciutat amb campanyes ...

Introducció

L’ abús de drogues és una de les principals patologies de salut mental i afecta la convivència. Per actuar sobre aquest problema de salut pública, l’any 1988 l’Ajuntament va posar en funcionament el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona, que gestionem des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). ...

Introducció

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia a la ciutat de Barcelona. La vigilància epidemiològica es defineix com la recollida sistemàtica, anàlisi, interpretació ...

Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una ...

Introducció

Per assolir un benestar físic, mental i social complet, un individu o grup ha de ser capaç d'identificar i dur a terme les seves aspiracions, satisfer les seves necessitats i canviar d’entorn o adaptar-s’hi. Des d’aquesta perspectiva, la salut és un concepte positiu que posa l’èmfasi en els recursos ...

Introducció

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un ...

Docència

Des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) organitzem i participem de la docència, mitjançant diverses col·laboracions amb institucions acadèmiques, per a la formació d’especialistes en salut pública. Som centre col·laborador de la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública del ...

Sessions científiques

Organitzem periòdicament (el tercer dimarts de cada mes, de manera general) sessions científiques obertes. Aquest espai de debat científic esdevé una magnífica oportunitat per compartir coneixements, dubtes i experiències amb altres professionals de la salut pública i d'àmbits relacionats. Calendari ...

Projectes de recerca

Fem recerca de manera transversal, incorporant perfils tècnics complementaris que ens permeten ampliar l’abordatge multidisciplinari de la recerca en salut pública. Aquesta col·laboració, que va més enllà dels àmbits organitzatius formals, ens permet cada any liderar i participar en diferents projectes ...

Àrees i grups de recerca

Les principals àrees de recerca de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són: Els problemes de salut Els determinants socials de la salut i les desigualtats en salut La protecció de la salut L’ avaluació de polítiques, programes i serveis de salut pública Mantenim estretes relacions de col·laboració ...

Estratègia de recerca i docència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) entenem que la recerca és un element clau de suport a la bona pràctica professional que es resumeix en la interrelació recerca-innovació-servei. Per això, integrem l’acció basada en l’evidència, la innovació, l’avaluació continuada, la difusió del nou ...

Acreditació ENAC i altres reconeixements

Acreditació ENAC Al Laboratori hem rebut l’acreditació en diferents assaigs químics i microbiològics en relació amb els productes agroalimentaris i mediambientals emparats per l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acord amb els criteris de la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Periòdicament ...

Serveis analítics i preus públics

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line de l'oferta analítica. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Administració i Logística (seal@aspb.cat). La cartera de serveis inclou els assaigs químics i microbiològics que ...

Entorn psicosocial del treball

No tenir feina és causa de mala salut, però tenir una feina de mala qualitat també ho és. El treball és font de recursos econòmics, estatus social, autoestima, oportunitat per desenvolupar les pròpies habilitats i prendre decisions, així com de suport social. Però aquests beneficis només els aporten ...

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiant

L’amiant és un conegut tòxic per a la salut. En l’actualitat el seu ús està prohibit, però es va utilitzar molt en la indústria i la construcció. Les malalties que produeix poden trigar més de 20 anys a aparèixer. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) gestionem un programa que té per objectius ...

Sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball

Els metges i les metgesses dels centres d’atenció primària notifiquen els problemes de salut que sospiten que estan relacionats amb les condicions de treball. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’estudien els casos, s’emeten conclusions i es proposen recomanacions per a totes les persones ...

Com informar d’una plaga

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem les espècies no protegides (rates, ratolins, paneroles, mosquits, vespes, etc.), recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les. Canals de comunicació ciutadana ...

Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents: • Vigilància i control de múrids i artròpodes a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública • Control ...