Cohort Dama

La Cohort Dama (Dones Afectades de càncer de Mama), està constituïda per dones diagnosticades i/o tractades de càncer de mama entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2013 als principals hospitals de la xarxa pública de la ciutat de Barcelona (Clínic, Santa Creu i Sant Pau, Vall d’Hebron i Parc de Salut Mar). D’aquesta manera en el grup de dones hi coexisteixen dones que fa menys de 3 anys que han estat diagnosticades fins a dones que fa més de 10 anys que han patit la malaltia, dones que estan lliures de malaltia amb dones que han patit recaiguda.

El tractament mèdic i quirúrgic queda garantit des de l’àmbit hospitalari; però el càncer de mama és una malaltia complexa que afecta física i emocionalment i els seus efectes secundaris van més enllà del primer any de tractament. A la dona se li plantegen dubtes, problemes als que ha de fer front única i exclusivament amb els seus propis recursos. Ens preguntem doncs, fins a quin punt els estils de vida de les persones determinats per l’entorn social en el que vivim, el benestar social determinat per la qualitat de vida, la xarxa social que cada persona té, el suport emocional del que disposa, la seva situació laboral, l’ús de teràpies no convencionals, poden tenir alguna relació amb l’evolució de la malaltia i a l’inrevés; és a dir, si l’estadi amb el que es va diagnosticar la malaltia pot tenir a veure alguna cosa amb tots aquests elements.

En tot cas, el primer punt es posar damunt la taula tota la informació que les dones ens puguin donar respecte a tots aquests punts, així com aquells aspectes que més els hi preocupen quant a les seves pròpies vivències pel que fa a la relació amb els serveis sanitaris, els efectes secundaris dels diferents tipus de tractaments que han fet i les diferents fases de la malaltia en general. A partir d’aquí, és important:

  1. Poder fer un seguiment d’aquestes mateixes dones per tal d’observar-ne l’evolució.
  2. Dissenyar intervencions destinades a pal·liar aquells aspectes identificats per les pròpies dones com a més prioritaris i en aquells grups que es detectin com a més vulnerables.
  3. Canalitzar aquestes intervencions de manera coordinada entres els diferents nivells assistencials per tal de potenciar la relació entre primària i l’atenció hospitalària.
  4. Incorporar noves dones per tal de tenir una cohort dinàmica.

Material i recursos de suport

Contacta’ns

Rosa Puigpinós (cohort DAMA)

Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1

Aquesta informació es pot trobar a: