Resultats

El butlletí “Mes a mes” de l’Ajuntament fa referència a l’associació ZerosetBCN.

La junta de Zerosetbcn ens explica què és aquesta associació. Som una associació de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona que destinem una petita part de la nostra nòmina a projectes de cooperació social o internacionals. L’associació es va crear per impuls d’un grup de treba

Avis legal

1. Informació General L' Agència de Salut Pública de Barcelona amb CIF núm. P-5890009 i domicili a Pl Lesseps 1, 08023 Barcelona, Catalunya, Espanya, és un organisme autònom creat pel Consorci Sanitari de Barcelona en virtut del que disposa la Llei de la Carta Municipal de Barcelona i com a fruit

Adolescència

L’adolescència és una etapa de canvis en la qual se solen adoptar conductes de risc –com ara el consum de substàncies addictives– que poden afectar el desenvolupament posterior de la persona. La influència de l’entorn familiar, el barri i l’escola és determinant per a la salut en aquesta etapa vital

Infància

L’ estat de salut de les persones ve determinat des de l’etapa prenatal. La salut de les mares, les seves condicions de vida i de treball, així com els hàbits relacionats amb la salut, poden afectar la salut del fetus i la seva vida posterior. La qualitat de la criança

Laboratori

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es va crear l’any 1887. Al llarg dels anys ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats de la salut pública a la ciutat, i l’any 2003 va experimentar una gran transformació amb la integració dels recursos humans i materials del Laboratori

Drogodependències

realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç. Aquest pla s'ha avaluat i actualitzat periòdicament. La gestió del Pla es confia a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que la concentra en el Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD). A més de les activitats més transv

Proveïdors i perfil del contractant

En aquest perfil de contractant trobareu, la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i

Imatge corporativa

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens relacionem amb la comunitat a través de la comunicació, que també utilitzem en la relació amb les persones que formen part de l’organització. La comunicació està al nostre servei i vetlla per l’acompliment de la nostra missió i de la visió de

Gestió de serveis

De les declaracions de missió i visió s'evidencia el paper central que la millora de la qualitat i l'assoliment de l'excel·lència tenen a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Per aconseguir-ho, la qualitat organitzativa i institucional s'ha de desenvolupar mitjançant sistemes de funcionam

Portal de transparència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona volem ser una institució transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’activitat. Per facilitar la localització de la informació, l’hem classificat en diversos apartats: Informació institucional i organitza