Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona

Aquest document proporciona informació provinent del registre de Dades d’Urgències Hospitalàries per Accident de Trànsit (DUHAT). En aquest informe es presenten les dades d’evolució de les característiques de les persones lesionades per col·lisió de trànsit ateses als serveis d’urgències de set hospitals de la ciutat de Barcelona des de l’any 1997 al 2020. També, s’inclou una descripció més detallada segons les variables sociodemogràfiques, dades d’assistència, característiques de la col·lisió, tipus de lesió i nivell de gravetat; segons quatre grups d’edat (infants, joves, adults i grans) i sexe de les persones lesionades durant de l’any 2020, de forma separada per atenció a urgències hospitalàries i hospitalització.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisions de trànsit

Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona

Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona