Laboratori

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es va crear l’any 1887. Al llarg dels anys ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats de la salut pública a la ciutat, i l’any 2003 va experimentar una gran transformació amb la integració dels recursos humans i materials del Laboratori de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.

El Laboratori contribueix a la identificació i control de problemes de salut pública a la comunitat mitjançant el suport analític als programes de vigilància de la seguretat alimentària i medioambiental, de vigilància epidemiològica i de control de les malalties infeccioses que realitzen altres serveis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i del Departament de Salut de la Generalitat.

Actualment al Laboratori disposem de més de 1.000 paràmetres analítics de referència emparats per l’acreditació ISO 17025:2005, atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). La moderna instrumentació i el fet de tenir l’abast d’acreditació flexible fan que puguem donar resposta a problemes emergents derivats del control de la seguretat alimentària que porten a terme les diferents administracions públiques.

L’ oferta analítica del Laboratori també està disponible, d’una banda, a persones particulars, i de l’altra, a empreses i indústries agroalimentàries i a laboratoris públics i privats que vulguin assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes d’acord amb la legislació alimentària vigent.

Totes les activitats analítiques que realitza el Laboratori es regeixen pel criteri tècnic, garantint la seva imparcialitat, independència i integritat. De la mateixa manera, el Laboratori es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació que es derivi d’aquestes activitats.

Materials divulgatius

Nota informativa 22-01. Determinació de COT (Carboni Orgànic Total) en aigües de consum humà

Nota informativa 22-02. Determinació d’Alcaloides Pirrolicidínics en te i infusions per HPLC-MS/MS

Nota informativa 21-07. Determinació Qualitativa de Nitrosomioglobina en Tonyines

Informes

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2021

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori 2018

Materials de suport i referència

Llista pública de residus de plaguicides en aliments (LPE). Edició 61

Cartera de serveis analítics. Laboratori. Maig 2024

Llista d’assaig sota acreditació (LEBA). Edició 58

Sessions científiques

21/03/2023 L’anàlisi de les aigües residuals: el projecte ScoreWater

18/10/2022- Els virus entèrics, un problema de Salut Pública

16/02/2021. El projecte IbathWater