Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de sol·licituds de certificats

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
 • Identitat: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
 • Adreça postal: Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona
 • Telèfon: 932 38 45 45
 • CIF: P-5890009
 • Delegat de protecció de dades: Aronte Enterprise Services, SL
 • Contacte DPD: dpd@aspb.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A l’ASPB tractem la informació que ens faciliten tant els titulars dels establiments com altres serveis de l’administració pública amb la finalitat de mantenir registres oficials i exercir funcions de vigilància i control pròpies de l’autoritat sanitària.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió o siguin necessaris per al compliment d’una obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades recollides podran ser comunicades a autoritats oficials de control sanitari.

Quins són els vostres drets?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’ASPB està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, si escau, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, si escau, l’ASPB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.
Com podeu exercir els drets?
 • Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona.
 • També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a: dpd@aspb.cat
Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.