Informació detallada sobre protecció de dades derivades d’inspeccions

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Agència de Salut Pública de Barcelona
Adreça postal: Pl Lesseps 1, 08023 Barcelona
Telèfon: 932 38 4545
Delegat de protecció de dades: Aronte Enterprise Services, SL
Contacte DPD: dpd@aspb.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A l’ASPB tractem la informació que ens faciliten els titulars dels establiments amb finalitats de control oficial i d’exercici de l’autoritat sanitària.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de les nostres funcions o per obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades recollides podran ser comunicades a altres autoritats oficials de control sanitari.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASPB estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i la normativa vigent ho permeti.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos l’ASPB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, adreçat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Pl Lesseps 1, 08023 Barcelona.

També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a: dpd@aspb.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.