Resultats

Introducció

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un ...

Docència

Des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) organitzem i participem de la docència, mitjançant diverses col·laboracions amb institucions acadèmiques, per a la formació d’especialistes en salut pública. Som centre col·laborador de la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública del ...

Sessions científiques

Organitzem periòdicament (el tercer dimarts de cada mes, de manera general) sessions científiques obertes. Aquest espai de debat científic esdevé una magnífica oportunitat per compartir coneixements, dubtes i experiències amb altres professionals de la salut pública i d'àmbits relacionats. Calendari ...

Projectes de recerca

Fem recerca de manera transversal, incorporant perfils tècnics complementaris que ens permeten ampliar l’abordatge multidisciplinari de la recerca en salut pública. Aquesta col·laboració, que va més enllà dels àmbits organitzatius formals, ens permet cada any liderar i participar en diferents projectes ...

Àrees i grups de recerca

Les principals àrees de recerca de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són: Els problemes de salut Els determinants socials de la salut i les desigualtats en salut La protecció de la salut L’ avaluació de polítiques, programes i serveis de salut pública Mantenim estretes relacions de col·laboració ...

Estratègia de recerca i docència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) entenem que la recerca és un element clau de suport a la bona pràctica professional que es resumeix en la interrelació recerca-innovació-servei. Per això, integrem l’acció basada en l’evidència, la innovació, l’avaluació continuada, la difusió del nou ...

Acreditació ENAC i altres reconeixements

Acreditació ENAC Al Laboratori hem rebut l’acreditació en diferents assaigs químics i microbiològics en relació amb els productes agroalimentaris i mediambientals emparats per l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acord amb els criteris de la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Periòdicament ...

Serveis analítics i preus públics

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line de l'oferta analítica. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Administració i Logística (seal@aspb.cat). La cartera de serveis inclou els assaigs químics i microbiològics que ...

Entorn psicosocial del treball

No tenir feina és causa de mala salut, però tenir una feina de mala qualitat també ho és. El treball és font de recursos econòmics, estatus social, autoestima, oportunitat per desenvolupar les pròpies habilitats i prendre decisions, així com de suport social. Però aquests beneficis només els aporten ...

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiant

L’amiant és un conegut tòxic per a la salut. En l’actualitat el seu ús està prohibit, però es va utilitzar molt en la indústria i la construcció. Les malalties que produeix poden trigar més de 20 anys a aparèixer. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) gestionem un programa que té per objectius ...

Sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball

Els metges i les metgesses dels centres d’atenció primària notifiquen els problemes de salut que sospiten que estan relacionats amb les condicions de treball. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’estudien els casos, s’emeten conclusions i es proposen recomanacions per a totes les persones ...

Com informar d’una plaga

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem les espècies no protegides (rates, ratolins, paneroles, mosquits, etc.), recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les. Canals de comunicació ciutadana de ...

Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents: • Vigilància i control de múrids i artròpodes a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública • Control ...

Autoritzacions i registre d’establiments alimentaris

Les indústries alimentàries ubicades a la ciutat de Barcelona s’han d’inscriure al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i els establiments minoristes d’alimentació i restauració, al Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació mitjançant la corresponent ...

Tatuatges, pírcings i micropigmentació

Atorguem les autoritzacions sanitàries obligatòries per al funcionament dels establiments de la ciutat on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentacions, pràctiques estètiques que comporten la ruptura de la barrera protectora de la pell i poden comportar riscos per a la salut. A més, a través ...

Biocides i productes químics

La major part de productes químics si s’empren correctament, milloren la nostra qualitat de vida i el nostre benestar. Tanmateix, poden ser molt perillosos i afectar negativament a la salut i al medi ambient, quan s’utilitzen de forma inadequada. Aquests productes poden provocar efectes negatius sobre ...

Piscines d’ús públic

Vigilem i controlem les condicions higienicosanitàries de les piscines d’ús públic de la ciutat per tal de garantir que no afecten negativament sobre la salut, la seguretat i el benestar de les persones usuàries. L’objectiu és protegir les persones dels riscos físics, químics i microbiològics derivats ...

Instal·lacions amb risc de dispersió de la legionel·la

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental que es transmet per inhalació d’aerosols que contenen el bacteri legionel·la. Aquest bacteri, que viu a les aigües superficials naturals (rius i llacs), pot introduir-se, a través de la xarxa de distribució urbana, en els sistemes artificials que funcionen ...

Qualitat de l’aire

La contaminació de l'aire perjudica la salut de la població. A l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem la qualitat de l'aire a la ciutat a través de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de campanyes de mesurament amb equips mòbils. Informem ...

Canvi climàtic

Les conseqüències del canvi climàtic són cada cop més evidents i mostren la important interdependència entre el benestar de les persones i dels ecosistemes. El canvi climàtic es considera l’amenaça més gran per a la salut d’aquest segle. Al mateix temps, l’actual situació d’emergència climàtica exigeix ...

Aigua de consum

Portem a terme la vigilància i control sanitari del subministrament i de la qualitat de l’aigua distribuïda a la ciutat per tal de garantir que està lliure de qualsevol contaminació que pugui ser perjudicial per a la salut. Establim mesures de protecció des de la captació de l’aigua fins que arriba ...

Ciutat

La salut de la ciutadania depèn en bona part de les condicions de vida i de treball. Els determinants de les desigualtats en salut en l'àmbit de la ciutat inclouen aspectes de governança urbana, context físic –tant natural com construït–, context socioeconòmic i entorns. La governança urbana està estretament ...

Treball

Les condicions de treball influeixen directament en el benestar físic, mental, econòmic i social de les persones, així com el de les seves famílies i de la comunitat. És important un abordatge ampli que no es limiti només als riscos laborals tradicionals, sinó que contempli el treball remunerat com un ...

Escoles

Programes de promoció de la salut a l’escola Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s'adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís ...