La salut a Barcelona

Des del començament de l’any 2020 la salut de la població ha sofert l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. L’informe La Salut a Barcelona 2020 fet per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) descriu el seu efecte a la ciutat. L’anàlisi de l’ASPB, més enllà de la informació específica sobre la incidència de la malaltia, ofereix dades rellevants sobre la salut de la població resident a Barcelona, els principals determinants i les desigualtats socials en la salut, tenint en compte com ha impactat la COVID-19. A més, per oferir una visió més completa de l’afectació de la pandèmia, l’informe incorpora també algunes dades de 2021, com els primers resultats de les noves edicions del’Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) i l’Enquesta Factors de risc a l’Escola Secundària (FRESC).

D’altra banda, La Salut a Barcelona 2020 posa de manifest que la COVID-19 ha suposat un repte per a la ciutat i per als serveis de salut pública que han hagut d’adaptar les seves funcions a molts diferents nivells. Aquest informe mostra, com a exemple, algunes accions realitzades des de l’ASPB per donar resposta als reptes diversos que la pandèmia ha suposat per a la prevenció, la promoció i la protecció de la salut. En aquest sentit, destaca que l’abordatge de la pandèmia ha tingut especials implicacions entres entorns específics: les residencies de persones grans, les escoles i l’àmbit laboral. Finalment, la comunicació va ser crucial per entendre els riscos de la COVID-19 per a la salut. Per exemple, es van desenvolupar noves eines i canals per a la vigilància, el monitoratge de les desigualtats en salut i la planificació de les accions a la ciutat. Altrament, també apunta els principals reptes de futur que la pandèmia planteja sobre la ciutat i que caldrà abordar per garantir i millorar la salut de la població.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La salut a Barcelona.
Informe breu