Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020

En aquesta nova edició de l’informe es mostren dades sobre la situació de la salut i el treball a la ciutat de Barcelona, per l’any 2020. Com ja va essent habitual, es fa un abordatge integral del treball incloent tant el treball remunerat com el treball de cura i domèstic no remunerat. Enguany, a més, s’han calculat diversos indicadors per a caracteritzar l’afectació de la pandèmia per la COVID-19 en l’àmbit del treball.

Per una banda, es mostren dades sobre les característiques del mercat laboral, les condicions d’ocupació, els trastorns de salut laboral i els recursos per a la prevenció en l’àmbit del treball remunerat; aportant la informació dels darrers deu anys. Amb relació al treball no remunerat, es presenten dades sobre les característiques sociodemogràfiques de la població que viu en llars amb necessitats de treball de cura i domèstic, la seva dedicació a la cura de persones i a les feines de la llar i el seu estat de salut; comparant els darrers tres períodes bianuals. I pel que fa a la caracterització de l’afectació de la pandèmia en l’àmbit del treball s’han calculat indicadors sobre casos de COVID-19 en persones treballadores presencials, brots epidèmics de COVID-19 amb afectació laboral, contingències professionals per motiu de la COVID-19, mesures laborals per fer front a la COVID-19, actuacions de la Inspecció de Treball en relació amb la COVID-19 i els usos del temps durant el confinament.

Documents relacionats

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017