Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

En aquest informe es presenta en primer lloc el marc conceptual de la relació entre el treball i la salut i el benestar de les persones així com la generació de desigualtats en salut i benestar relacionades amb el treball.

Des de 2009 es publica cada any aquest informe amb diversos indicadors del treball remunerat estructurats en quatre apartats: estructura sociodemogràfica i característiques generals de la població treballadora, condicions d’ocupació, estat de salut i recursos per a la prevenció.

Enguany, i atenent a l’esmentat marc conceptual, s’ha inclòs també el treball de cura i domèstic no remunerat, organitzat en tres apartats: característiques sociodemogràfiques generals de la població, dedicació a la cura de persones i a les feines de la llar i estat de salut. Totes les dades es refereixen a l’any 2017.