Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona

El Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-24 (PADAB 2021-24) és el 10è pla de drogues de la ciutat. Al llarg dels darrers 30 anys, amb el lideratge de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i la implicació i complicitat de les diferents institucions i entitats involucrades, els diversos plans s’han anat acomplint per tal d’ajustar-se i donar resposta als nous reptes d’aquesta complexa i canviant realitat.

La definició del PADAB 2021-24 s’ha elaborat combinant una metodologia mixta, quantitativa i qualitativa, seguint un procés de planificació que s’ha iniciat amb l’avaluació del pla anterior i ha seguit amb l’anàlisi de la situació actual del consum de drogues a la ciutat, el coneixement dels actius de la ciutat, les recomanacions científiques, les percepcions i opinions d’altres actors que influeixen en el model de governança de la ciutat (ciutadania, professionals relacionats directament o indirectament amb el consum de drogues i l’atenció a les drogodependències i partits polítics), i d’acord amb el model d’atenció a les drogodependències de la ciutat de Barcelona.

A més, l’actual pla neix en plena pandèmia de la COVID-19. Aquesta situació ha generat un context sanitari, social i econòmic sense precedents, així com un conjunt de necessitats sobrevingudes en la població de la ciutat. En aquest escenari, i posant especial atenció en aquells col·lectius més vulnerables, aquest nou pla s’ha redactat tenint molt present els nous reptes que planteja la pandèmia.

La missió del PADAB 2021-24 és fer una ciutat més saludable i amb menys desigualtats a través de les polítiques de drogues. Per això es desenvolupen i impulsen polítiques efectives per a la ciutadania vinculades als problemes relacionats amb les drogues, per tal de prevenir i reduir el consum de substàncies psicoactives, tant les lícites –alcohol, psicòtrops i tabac – com les il·lícites, i les seves repercussions negatives en els àmbits individual, familiar i social. Per això es consideren elements clau l’equitat, la diversitat cultural, i la disminució de les desigualtats socials, mitjançant un abordatge integral que personalitza les intervencions sociosanitàries basades en l’excel·lència, amb corresponsabilitat, transversalitat i coordinació, segons un model de gestió eficient, transparent, innovador, i que incorpora la perspectiva de gènere i LGTBIQ, amb una avaluació periòdica i sistemàtica.

En aquest document es descriuen les principals  línies estratègiques i objectius que cal portar a terme durant el període 2021-2024 a la ciutat, així com un pla d’equipaments i propostes especifiques de nous recursos de tractament per a persones que consumeixen drogues i/o que sofreixen una addicció.

#plaDroguesAdiccionsBcn

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2017-2020. Informe breu

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2021-2024. Informe breu