Memòria de l’ASPB 2015

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l’any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’any així com els fets més remarcables a destacar. Es presenta als seus òrgans de govern però també es fa pública, un exercici de transparència mantingut al llarg del temps.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Memòria de l’ASPB 2020

Memòria de l’ASPB 2019

Memòria de l’ASPB 2018