Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

La vigilància de la innocuïtat del aliments mitjançant la determinació analítica de la presència i/o nivells de certs perills biològics o químics és una de  les activitats de control oficial. L’Agència de Salut Pública de Barcelona la realitza a través del Programa d’Investigació de la Qualitat Alimentària dels Aliments (IQSA), que ha anat passant per diferents etapes al llarg dels anys des de 1984. A partir de 1998 s’ha focalitzat en la innocuïtat alimentària o detecció de possibles perills químics o biològics en els aliments, un cop són al mercat. El percentatge de conformitat de les mostres analitzades està al voltant del 84%.