Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Des de 2007 es desenvolupa l’estratègia de salut comunitària “Barcelona Salut als Barris” (BSaB) als barris més desafavorits de la ciutat. Aquesta estratègia té per objectiu millorar la salut i qualitat de vida de les persones que viuen als barris i reduir les desigualtats socials i de salut que es donen entre aquests barris i la resta de la ciutat.

Aquesta estratègia se sustenta en cinc elements claus: intervencions informades per l’evidència, el treball intersectorial, la participació i coproducció conjunta amb la comunitat, el treball en xarxa, i l’avaluació tant del procés com dels resultats de les intervencions desenvolupades en el context de BSaB.

Aquest document pretén ser una guia per facilitar el desenvolupament de projectes de salut comunitària seguint la metodologia que es fa servir a BSaB.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Barcelona Salut als Barris