Resultats

Ciutat

La salut de la ciutadania depèn en bona part de les condicions de vida i de treball. Els determinants de les desigualtats en salut en l'àmbit de la ciutat inclouen aspectes de governança urbana, context físic –tant natural com construït–, context socioeconòmic i entorns. La governança urbana està estretament ...

Treball

Les condicions de treball influeixen directament en el benestar físic, mental, econòmic i social de les persones, així com el de les seves famílies i de la comunitat. És important un abordatge ampli que no es limiti només als riscos laborals tradicionals, sinó que contempli el treball remunerat com un ...

Escoles

Programes de promoció de la salut a l’escola Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s'adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís ...

Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des ...

Família

Les famílies tenen un paper clau en la salut i el benestar dels seus membres, a través d'una alimentació saludable, la pràctica d'activitat física, bons hàbits de son, activitats de lleure, i la cura del benestar físic i emocional. Per això, les intervencions adreçades a millorar les habilitats parentals ...

Benestar emocional

En la salut mental intervenen múltiples factors socials, psicològics i biològics. La salut mental es pot veure afectada per la pèrdua de la feina, les condicions de treball estressants, la discriminació de gènere, l'exclusió social, el risc de violència, la mala salut física i les violacions dels drets ...

Sexualitat i afectivitat

Hem d’entendre la salut sexual com un estat de benestar físic, emocional, mental i social, i no merament com l'absència d’una malaltia o disfunció, relacionat amb la sexualitat. La salut sexual requereix una aproximació positiva i respectuosa a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat ...

Activitat física

L' activitat física regular d'intensitat moderada –com caminar, anar amb bicicleta o fer esport– té molts beneficis per a la salut en totes les edats. Realitzar algun tipus d’exercici és millor que no realitzar-ne cap, per això amb activitats com pujar escales o fer algun desplaçament a peu s’obtenen ...

Poblacions específiques

Hi ha persones i grups socials que tenen més risc de patir problemes de salut, ja sigui perquè es troben en una etapa de la vida que demana un control específic (com és l'embaràs) o bé perquè pertanyen a grups vulnerables: famílies que viuen en la pobresa, persones amb problemes de salut crònics, infants ...

Persones grans

La salut de les persones grans està influenciada per les seves experiències al llarg de la vida i també per les experiències d'aquesta etapa, com ara la jubilació, la cura informal de persones amb dependència, el dol i la pèrdua de persones estimades, la pèrdua d’estatus, la discriminació, la solitud ...

Adultesa

Per entendre la salut de les persones en l'edat adulta és important tenir en compte la divisió sexual del treball i, per tant, les condicions tant del treball remunerat com de la cura de la família. Tenir treball o no tenir-ne és un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones; així ...

Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC)

L’ enquesta FRESC es realitza periòdicament a les escoles de la ciutat. Permet conèixer amb regularitat la situació de la majoria d’hàbits i conductes relacionades amb la salut dels i de les adolescents. És un instrument de primer ordre per engegar estratègies i recursos preventius enfront els problemes ...

Informació de la mortalitat

La mortalitat és la informació relativa a les defuncions de les persones i les causes de mort. A partir de la informació proporcionada pel Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya, i altres registres propis, generem diferents indicadors de mortalitat que ens permeten una anàlisi detallada ...

Reducció de danys

Els programes i intervencions de reducció de danys són serveis adreçats a reduir els efectes negatius del consum actiu de drogues sobre la salut individual i col·lectiva. Es centren en reduir riscos en persones que no poden abandonar el consum de drogues o estan a les primeres fases del seu tractament. Bàsicament ...

El butlletí “Mes a mes” de l’Ajuntament fa referència a l’associació ZerosetBCN.

La junta de Zerosetbcn ens explica què és aquesta associació. Som una associació de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona que destinem una petita part de la nostra nòmina a projectes de cooperació social o internacionals. L’associació es va crear per impuls d’un grup de treballadores ...

Avis legal

1. Informació General L' Agència de Salut Pública de Barcelona amb CIF núm. P-5890009 i domicili a Pl Lesseps 1, 08023 Barcelona, Catalunya, Espanya, és un organisme autònom creat pel Consorci Sanitari de Barcelona en virtut del que disposa la Llei de la Carta Municipal de Barcelona i com a fruit d'un ...

Adolescència

L’adolescència és una etapa de canvis en la qual se solen adoptar conductes de risc –com ara el consum de substàncies addictives– que poden afectar el desenvolupament posterior de la persona. La influència de l’entorn familiar, el barri i l’escola és determinant per a la salut en aquesta etapa vital ...

Infància

L’ estat de salut de les persones ve determinat des de l’etapa prenatal. La salut de les mares, les seves condicions de vida i de treball, així com els hàbits relacionats amb la salut, poden afectar la salut del fetus i la seva vida posterior. La qualitat de la criança i les condicions de vida de les ...

Laboratori

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es va crear l’any 1887. Al llarg dels anys ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats de la salut pública a la ciutat, i l’any 2003 va experimentar una gran transformació amb la integració dels recursos humans i materials del Laboratori de ...

Drogodependències

  L'abús de drogues és un dels principals problemes de salut mental que afecten la convivència i de salut pública a la ciutat de Barcelona. Per actuar sobre aquest problema l'any 1988 l'Ajuntament va posar en funcionament el Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona, per tal d'abordar el problema ...

Proveïdors i perfil del contractant

En aquest perfil de contractant trobareu, la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats ...

Imatge corporativa

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens relacionem amb la comunitat a través de la comunicació, que també utilitzem en la relació amb les persones que formen part de l’organització. La comunicació està al nostre servei i vetlla per l’acompliment de la nostra missió i de la visió de futur que guia ...

Gestió de serveis

De les declaracions de missió i visió s'evidencia el paper central que la millora de la qualitat i l'assoliment de l'excel·lència tenen a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Per aconseguir-ho, la qualitat organitzativa i institucional s'ha de desenvolupar mitjançant sistemes de funcionament ...

Portal de transparència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona volem ser una institució transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’activitat. Per facilitar la localització de la informació, l’hem classificat en diversos apartats: Informació institucional i organitzativa Plans ...