Entitats fundadores de l’Agència

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és un ens de l’administració pública, un organisme autònom de caire consorcial, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent. El va crear el Consorci Sanitari de Barcelona, en virtut del disposat a la Llei de la Carta Municipal de Barcelona, fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La creació de l’Agència es va fer a partir dels serveis que li varen adscriure l’Ajuntament i la Generalitat en acordar la seva creació. La seva Junta de Govern està formada per representants designats per l’Ajuntament (4) i la Generalitat (3), a més d’un representant dels treballadors/res. Proporcionalment, aquesta estructura es correspon amb les aportacions que les administracions fan al gruix del seu pressupost (Ajuntament 60% i Generalitat 40%), a banda dels ingressos propis que pot obtenir.
 
→ Llei 22/1998 de la Carta Municipal de Barcelona:
→ Anunci de creació de l’Agència al Diari Oficial