Programa de vigilància postocupacional de la salut de les persones treballadores que han estat exposades a l’amiant

Programa de vigilància sanitària de les persones treballadores que han estat exposades a l’amiant, amb els objectius d’identificació d’aquestes persones, determinació de la presència de patologia relacionada amb l’exposició a l’amiant i seguiment integral i coordinat d’aquestes persones, col·laborant en el reconeixement, si fos necessari, de la malaltia professional i la seva possible indemnització per danys a la salut.

Aquesta informació es pot trobar a:

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiant