Informació COVID-19 per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Quin és el paper dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició laboral al nou coronavirus SARS-CoV-2?

Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals han d’assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores, recomanant mesures de prevenció adaptades i actualitzades, amb l’objectiu de limitar els contagis i seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. Així doncs han de:

  1. Avaluar el risc d’exposició al qual es trobin les persones treballadores segons el tipus de tasca que desenvolupin.
  2. Recomanar a l’empresa les mesures de prevenció que ha d’establir, de tipus organitzatiu, de protecció col·lectiva i individual, d’higiene personal i d’higiene i ventilació dels llocs de treball.
  3. Desenvolupar els programes d’informació i formació de les persones treballadores per poder implantar les mesures organitzatives, d’higiene i tècniques necessàries.
  4. Avaluar les persones treballadores especialment sensibles amb relació a la infecció pel coronavirus.
  5. Col·laborar amb les autoritats de salut pública en la detecció precoç i notificació de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes laborals estrets, per tal de controlar la transmissió. Realitzar l’estudi de contactes laborals estrets dels casos ocorreguts a les empreses.
  6. Investigar i analitzar les causes dels brots: seguiment i compliment de mesures organitzatives adequades, de distàncies de seguretat, ús d’equips de protecció individual, etc.
  7. Col·laborar en la gestió de la incapacitat temporal quan procedeixi un aïllament preventiu o un període de quarantena.

Per a més informació:

Detecció i seguiment de casos COVID-19

Estudi i seguiment de contactes de l’entorn laboral

Notificació de casos i contactes

Consideracions especials pel personal dels entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, residencial i penitenciària

Avaluació del risc d’exposició

Pla de contingència o protocol general de seguretat i salut

Informació i formació a persones treballadores

Persones treballadores especialment sensibles a la COVID-19

Incapacitats temporals. Emissió de certificats i seguiments

Realització de proves diagnòstiques. Criteris, autorització i comunicació

Recomanacions actualitzades sobre les mesures de prevenció (organitzatives, tècniques, personals)

Protecció de dades en relació amb la COVID-19