Informació COVID-19 per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Quin és el paper dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició laboral al nou coronavirus SARS-CoV-2?

Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals han d’assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores, recomanant mesures de prevenció adaptades i actualitzades, amb l’objectiu de limitar els contagis i seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. Així doncs han de:

  1. Avaluar el risc d’exposició al qual es trobin les persones treballadores segons el tipus de tasca que desenvolupin.
  2. Recomanar a l’empresa les mesures de prevenció que ha d’establir, de tipus organitzatiu, de protecció col·lectiva i individual, d’higiene personal i d’higiene i ventilació dels llocs de treball.
  3. Desenvolupar els programes d’informació i formació de les persones treballadores per poder implantar les mesures organitzatives, d’higiene i tècniques necessàries.
  4. Avaluar les persones treballadores especialment sensibles amb relació a la infecció pel coronavirus.
  5. Col·laborar amb les autoritats de salut pública en la detecció precoç i notificació de tots els casos de persones vulnerables i àmbits amb persones vulnerables compatibles amb COVID-19 i els seus contactes laborals estrets, per tal de controlar la transmissió. Realitzar l’estudi de contactes laborals estrets dels casos ocorreguts a les empreses de treball en àmbits amb persones vulnerables.
  6. Col·laborar en la gestió de la incapacitat temporal quan procedeixi un aïllament preventiu en persones que treballen en àmbits de treball amb persones vulnerables.
  7. Investigar i analitzar les causes dels brots: seguiment i compliment de mesures organitzatives adequades, de distàncies de seguretat, ús d’equips de protecció individual, etc.
  8. Valoració de les persones treballadores diagnosticades de COVID persistent quan es reincorporen a la feina.
  9. Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social davant l’incompliment de mesures preventives contra la Covid-19.

Per a més informació:

Detecció i seguiment de casos COVID-19

Estudi i seguiment de contactes de l’entorn laboral

Notificació de casos i contactes

Consideracions especials pel personal dels entorns de treball d’àmbit amb persones vulnerables

Avaluació del risc d’exposició

Pla de contingència o protocol general de seguretat i salut

Informació i formació a persones treballadores

Persones treballadores especialment sensibles a la COVID-19

COVID persistent

Incapacitats temporals. Emissió de certificats i seguiments

Realització de proves diagnòstiques. Criteris, autorització i comunicació

Recomanacions actualitzades sobre les mesures de prevenció (organitzatives, tècniques, personals)

Protecció de dades en relació amb la COVID-19

Darrera actualització 12/07/2022