Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

L’informe anual inclou indicadors d’estructura sociodemogràfica i característiques generals de la població treballadora, condicions d’ocupació, estat de salut i recursos per a la prevenció. El 2016 destaca l’augment de l’ocupació excepte en les persones més joves, la disminució de l’atur, l’elevat atur de llarga durada en les persones més grans, sobretot les dones, l’augment de les jornades a temps parcial en els homes, l’augment de la incidència de les lesions greus i mortals per accident de treball, sobretot les mortals traumàtiques en jornada i les in itinere greus, sobretot en els homes i en les ocupacions manuals, així com la disminució de la incidència de les malalties professionals amb baixa i sense baixa i de les malalties relacionades amb el treball.