Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació

Aquesta guia higienicosanitària del Departament de Salut pretén dotar d’un instrument conceptual que homogeneïtzi i unifiqui la formació sanitària elemental que ha de tenir el sector professional del tatuatge, pírcing i micropigmentació. Està dirigida al personal aplicador i intenta facilitar coneixements sobre mesures higienicosanitàries a tenir en compte per a la millor realització d’aquestes tècniques.

Aquesta informació es pot trobar a: