Avaluació del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Les línies d’acció del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona (PADB) presenten diferent grau d’abast, tant poblacional com territorial, i es despleguen cap a un gran nombre de col·lectius (ciutadania, professionals, adolescents i joves, famílies i, sobretot persones amb problemes de consums de drogues). Per l’Avaluació del PADB es requereixen múltiples enfocaments metodològics, entre ells, la metodologia qualitativa, que en aquest darrer Informe ha aportat coneixements útils per la millora dels processos, l’eficàcia, la pertinença de les accions i, en definitiva, l’optimització dels recursos i l’augment de qualitat.

Aquesta informació es pot trobar a: