Algoritme del registre i la vigilància de la salut de les persones treballadores exposades a amiant

Algoritme del registre i la vigilància de la salut de les persones treballadores exposades a amiant, per al reconeixement de les patologies relacionades amb l’amiant com a malalties professionals i el seguiment de la Vigilància de la Salut amb relació al l’amiant.

Aquesta informació es pot trobar a:

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiant