Informació detallada sobre
Protecció de Dades referent al tractament de dades de consultes

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
 • Identitat: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
 • Adreça postal: Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona
 • Telèfon: 932 38 45 45
 • CIF: P-5890009
 • Delegat de protecció de dades: Aronte Enterprise Services, SL
 • Contacte DPD: dpd@aspb.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A l’ASPB tractem les vostres dades personals amb la finalitat gestionar les consultes rebudes a través del web

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es cediran dades a tercers.

Quins són els vostres drets?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’ASPB està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, si escau, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, si escau, l’ASPB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.
Com podeu exercir els drets?
 • Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona.
 • També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a: dpd@aspb.cat
Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.