Qualitat de l’aire. Informe 2017

La contaminació de l’aire és un problema important de salut pública a la ciutat. Les avaluacions de la qualitat de l’aire aporten informació útil per la gestió de les fonts emissores de contaminació. A Barcelona, la font principal de contaminació atmosfèrica és el trànsit motoritzat.

L’avaluació dels nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat per a l’any 2017 inclou el NO2, el material particulat (PM10 i PM2,5), l’ozó, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el plom, el cadmi, el níquel, l’arsènic, el benzo(a)pirè i el benzè. Per primera vegada, l’informe incorpora el càlcul de l’impacte de la contaminació sobre la mortalitat a la ciutat.

L’informe de qualitat de l’aire del 2017 mostra que es continuen superant els nivells de referència de l’OMS per als contaminants NO2, PM10, PM2,5, benzè, ozó i benzo(a)pirè. Pels dos contaminants més crítics, NO2 i material particulat, els nivells s’han incrementat respecte l’any anterior suposant un increment en la mortalitat prematura a la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a: