Les persones de l’Agència

La plantilla de l’Agència es va configurar en la seva creació el 2003 pel personal funcionari i contractat laboral de salut pública de l’Ajuntament. Posteriorment s’hi ha anat incorporant personal contractat laboral per la pròpia Agència i nous funcionaris de l’Ajuntament. A més, la Generalitat va adscriure de forma funcional personal del Departament de Salut al Laboratori, que tot i treballar a l’Agència consta en plantilla de la Generalitat i es regeix per les normes laborals vigents en aquesta administració.

La gestió dels recursos humans de l’Agència està condicionada per les regulacions legals detallades de les administracions públiques, així com pels acords de relacions laborals vigents. Es regeix per l’Acord de relacions laborals de l’Ajuntament de Barcelona (llevat del personal adscrit funcionalment pel Departament de Salut).

Les aliances estratègiques de l’Agència fan que també hi siguin presents metges en formació en medicina preventiva (MIR) que són plantilla d’altres ens i personal investigador en formació (PIF) finançat per projectes de recerca o externs i procedent del CIBERESP o contractat directament per l’Agència. També acull estudiants en pràctiques, i estudiants de postgrau que hi realitzen tesines, notablement del programa de mestratge en salut pública.

En la documentació adjunta en aquesta mateixa secció de transparència es detalla la composició i distribució de la plantilla, les taules retributives, i les convocatòries.