Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 3

El present informe analitza les condicions de vida i l’estat de salut de persones usuàries de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), i les compara amb la població general de Barcelona. Els problemes econòmics i jurídics per accedir a un habitatge digne i als subministraments bàsics s’associen a un mal estat de salut físic i mental, essent la salut mental la que es veu més afectada en aquests processos.

Les persones afectades per aquestes problemàtiques presenten xifres molt més elevades de mala salut que la població general de la ciutat. L’informe es tanca amb una sèrie de recomanacions orientades a atenuar els efectes en salut de les persones afectades, a millorar els sistemes d’informació relatius a aquestes problemàtiques i a posar en marxa polítiques que redueixin la magnitud del problema i garanteixin l’accés als subministraments i a un habitatge digne.

Aquesta informació es pot trobar a: