La salut sexual i reproductiva 2017

L’objectiu d’aquest informe és mostrar la situació actual de la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona, amb les dades disponibles més recents. La majoria dels indicadors de salut reproductiva revelen desigualtats, de forma que les dones de classe social manual, de barris i districtes més desfavorits, amb menys nivell d’instrucció i provinents de països de rendes baixes mostren pitjors indicadors de salut reproductiva. Entre els resultats cal destacar el descens de l’embaràs adolescent molt probablement relacionat amb les intervencions realitzades a la ciutat per augmentar la prevenció de l’embaràs en l’adolescència i millorar l’ús de contracepció. Les violències masclistes afecten a totes les dones però molt especialment a les més joves i a les que pertanyen a grups socials més desafavorits. Les diferents formes en què es recull informació sobre l’orientació sexual ens proporciona una bona forma d’apropar-nos a les característiques socials de les sexualitats de la població de la nostra ciutat.

Documents relacionats

La salut sexual i reproductiva 2018

La salut sexual i reproductiva 2016